Vecka 9 2024

Veckans prova på:

Tacka varje dag Gud för din inneboende styrka och för Anden han gett dig, oavsett om du känner dig stark eller fylld av Helig Ande.

För genom tacksamhet så händer något positivt med oss

Ef 1:13-14

I honom (Kristus) har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Joh 14:15-17

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.